استانداردها

استانداردهای حاکم بر تولید جی آر سی GRC

  1. آزمایش اسلامپ BS EN 1170-1
  2. اندازه گیری الیاف-روش واش اوت BS EN 1170-2
  3. اندازه گیری الیاف -روش 30 ثانیه BS EN 1170-3
  4. آزمون اندازه گیری مقاومت خمشی (خلاصه شده) BS EN 1170-4
  5. آزمون اندازه گیری مقاومت خمشی (کامل) BS EN 1170-5
  6. تعیین مقدار جذب آب و چگالی خشک BS EN 1170-6
  7. تعیین تغییرات ابعادی ناشی از مقدار رطوبت (شرینکیج) BS EN 1170-7
  8. تعیین مقاومت در برابر سیکل های ناشی از تغییرات دمایی BS EN 1170-8

بیشتر بدانیم